Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Název a adresa správce

 

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a ostatních národních předpisů zákona o ochraně osobních údajů je:

Komunální podnik
Stadtwerke Weiden i.d.OPf.
Veřejnoprávní instituce
Gaswerkstraße 20
92637 Weiden i.d.OPf.
Německo

Telefon: 0961 67 13 800
Fax: 0961 67 13 870
E-mail: service(at)stadtwerke-weiden.de

 

 

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů podniku Stadtwerke Weiden i.d.OPf. je pan Tobias Schmauß.

 

 

3. Obecné informace o zpracování dat

3.1 Popis zpracování dat

Shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů pouze, pokud je to nezbytné k poskytování funkčních internetových stránek a také našich obsahů a služeb. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v těch případech, kdy nebylo možné souhlas předem zajistit z faktických důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonem.

V některých případech je poskytování osobních údajů vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo mohou vyplývat ze smluvních předpisů (např. údaje o smluvním partnerovi). Někdy může být k uzavření smlouvy nutné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které my následně zpracujeme. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje v případě, že s ním naše společnost uzavírá smlouvu. Následkem neposkytnutí osobních údajů by byla nemožnost uzavření smlouvy se subjektem údajů.

Používání našich internetových stránek je obecně možné bez uvedení jakýchkoli osobních údajů. Jakmile by však subjekt údajů chtěl využívat speciálních služeb naší společnosti prostřednictvím internetových stránek, může být vyžadováno zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro toto zpracování neexistuje žádný právní základ, zásadně se snažíme získat souhlas subjektu údajů.

3.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme pro zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jako právní základ.

Při zpracování osobních údajů, které je nutné k plnění smlouvy, jejímž smluvním partnerem je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Totéž platí také pro procesy zpracování, které jsou nutné k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nutné k plnění právní povinnosti, která se vztahuje na naši společnost, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c nařízení GDPR.

Pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nepřevyšují výše uvedené zájmy, pak jako právní základ pro zpracování slouží čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.

3.3 Výmaz osobních údajů a délka jejich uložení

Osobní údaje subjektu údajů jsou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení. Ukládání se může navíc provádět v případech, kdy to stanovuje evropský nebo národní zákonodárce v právních nařízeních EU, zákonech a ostatních předpisech, kterým správce podléhá. Zablokování nebo výmaz údajů se provádí také tehdy, pokud uplynula lhůta pro uložení předepsaná uvedenými normami, ledaže by existovala nutnost dalšího uložení údajů za účelem uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

 

3.4 Vaše práva na ochranu osobních údajů

Pokud existují zákonné předpoklady, máte následující práva dle čl. 15 až 22 nařízení GDPR:

právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů. Mimoto máte dle čl. 13 odst. 2b) v kombinaci s čl. 21 nařízení GDPR právo vznést námitku proti zpracování, které se zakládá na čl. 6 odst. 1f) nařízení GDPR.

Podle článku 77 nařízení GDPR máte právo podat u dozorčího orgánu stížnost, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů neprobíhá v souladu se zákonem.

Adresa dozorčího orgánu kompetentního pro naši společnost je:

Der bayerische Landesbeauftragte für Datenschutz
Postfach 22 12 19, 80502 München
Wagmüllerstraße 18, 80538 München
Německo
Telefon: 089 212672-0
Fax: 089 212672-50
E-mail: poststelle(at)datenschutz-bayern.de

 

 

4. Poskytování webových stránek a vytváření souborů protokolu

4.1 Popis zpracování dat

Při každém zobrazení našich internetových stránek náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace z počítačového systému vyvolávajícího počítače. Přitom mohou být shromažďovány tyto údaje:

(1) informace o používaném typu a verzi prohlížeče, 

(2) operační systém uživatele,

(3) poskytovatel internetových služeb uživatele,

(4) IP adresa uživatele,

(5) datum a čas přístupu,

(6) internetové stránky, ze kterých systém uživatele přešel na naše internetové stránky,

(7) internetové stránky, které systém uživatele vyvolal prostřednictvím našich internetových stránek.

4.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů 

Právním základem pro dočasné uložení osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.

4.3 Účel zpracování osobních údajů

Dočasné uložení IP adresy prostřednictvím systému je nutné k tomu, aby umožnila doručení internetových stránek do počítače uživatele. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele uložena po dobu relace.

4.4 Doba trvání uložení

 

Údaje budou smazány, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu svého shromáždění. V případě shromažďování údajů za účelem poskytování internetových stránek je tímto případem ukončení příslušné relace.

4.5 Možnost vznesení námitky a odstranění

Aby internetové stránky fungovaly, je nezbytně nutné shromažďovat údaje pro poskytování internetových stránek a ukládat údaje do souborů protokolu. Proto neexistuje ze strany uživatele žádná možnost námitky.

 

5. Používání souborů cookie

5.1 Popis zpracování dat

Internetové stránky používají soubory cookie. Cookie jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči nebo z internetového prohlížeče do systému počítače uživatele. Pokud uživatel otevře internetové stránky, může se soubor cookie uložit v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje při opakovaném otevření internetových stránek jednoznačnou identifikaci prohlížeče.

5.2 Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů při používání souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.

5.3 Účel zpracování osobních údajů

Analytické soubory cookie se používají za účelem zkvalitnění našich internetových stránek a jejich obsahů. Prostřednictvím analytických souborů cookie se dozvíme, jak jsou internetové stránky používány, a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku. V tom spočívá i náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.​​​​​​​

5.4 Doba trvání uložení, možnost vznesení námitky a odstranění

se ukládají v počítači uživatele a z něj se přenášejí na naše stránky. Proto máte jako uživatel také plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Provedením změny nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete přenášení souborů cookie deaktivovat nebo omezit. Již uložené soubory cookie lze kdykoli smazat. To může probíhat také automaticky. Pokud dojde k deaktivaci souborů cookie pro naše internetové stránky, lze předpokládat, že již nebude možné v plném rozsahu používat všechny funkce těchto internetových stránek.

 

6. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

6.1 Popis zpracování dat

Na našich internetových stránkách se nachází kontaktní formulář, který lze použít k elektronickému navázání kontaktu. Pokud uživatel tuto možnost využije, budou údaje zadané do vstupního formuláře přeneseny k nám a uloženy. Jedná se o tyto údaje:

  1. příjmení,
  2. jméno,
  3. e-mailová adresa.

V okamžiku odeslání zprávy se navíc může uložit IP adresa odesílatele a také datum a přesný čas odeslání. Alternativně nás lze kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele, které jsou přenášeny spolu s e-mailovou adresou. V této souvislosti neprobíhá další předávání osobních údajů třetím stranám. Tyto údaje se používají výhradně ke zpracování konverzace.

6.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Právním základem pro zpracování údajů, které jsou přenášeny v průběhu odesílání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR.

6.3 Účel zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů ze vstupního formuláře nám slouží výhradně ke zpracování navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu to zahrnuje také potřebný oprávněný zájem na zpracování osobních údajů. Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů.

​​​​​​​​​​​​​​6.4 Možnost vznesení námitky a odstranění

Uživatel má kdykoli možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může proti ukládání svých osobních údajů kdykoli vznést námitku. V takovémto případě v konverzaci nelze pokračovat.

 

7. Plugin pro Facebook

7.1 Popis zpracování dat

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo podle tlačítka „To se mi líbí“ na naší stránce. Přehled facebookových pluginů najdete zde: developers.facebook.com/docs/plugins/. Pokud navštívíte naše stránky, vytvoří se prostřednictvím pluginu přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tím obdrží informaci, že jste se svou IP adresou navštívili naše stránky. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ ve chvíli, kdy jste přihlášeni ke svému facebookovému účtu, můžete obsah našich stránek přesměrovat na svůj facebookový profil. Díky tomu může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že my se jako poskytovatel stránek nedozvíme obsah přenášených údajů ani jejich používání Facebookem. Další informace o tomto tématu jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook de-de.facebook.com/policy.php.

7.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil návštěvu našich stránek vašemu uživatelskému účtu, odhlaste se ze svého uživatelského účtu.

7.3 Účel zpracování osobních údajů

Zpracování nám umožňuje poskytnout vám snadnou možnost interakce se sociálními sítěmi.

7.4 Doba trvání uložení

Tyto údaje neukládáme. Délku uložení a možnosti smazání na Facebooku jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku na adrese de-de.facebook.com/privacy/explanation.php.

7.5 Možnost vznesení námitky a odstranění

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.

 

8. Google maps

8.1 Popis zpracování dat 

K vizuální prezentaci geografických informací používáme službu Google Maps API. Při používání aplikace Google Maps společnost Google shromažďuje, zpracovává a využívá také údaje o používání funkce map návštěvníkem internetových stránek. Bližší informace o zpracování osobních údajů společností Google jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů Google www.google.com/privacypolicy.html. Zde je možné v centru ochrany osobních údajů také změnit nastavení a provádět správu a ochranu dat. Podrobnější návody pro správu vlastních údajů v souvislosti s produkty Google najdete zde: www.dataliberation.org.

8.2 Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.

8.3 Účel zpracování osobních údajů

Zpracování nám umožňuje poskytovat vám pohodlným způsobem informace. 

8.4. Doba trvání uložení

Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu svého shromažďování.

8.5 Možnost vznesení námitky a odstranění

Možnosti vznesení námitky a odstranění zjistíte ve výše uvedených zásadách ochrany osobních údajů produktů společnosti Google.

 

 

Besuch bewerten

Bewerten Sie Ihren Besuch

Seite 1